این وسیله از یک اسلاید میکروسکوپی چهار خانه ضخیم و شیشه ای ساخته شده است. دارای تورفتگی های مستطیلی شکلی است که در نهایت یک محفظه را به وجود می آورند. ساختار توری مانند ناشی ازخطوط عمودی این محفظه،به‌وسیله لیزر به وجود می آید.

این دستگاه با دقت خاصی ساخته شده است تا محدوده ی مشخص شده برای شمارش، دقت و عمق کافی را داشته باشد.

در بسیاری از آزمایش های زیستی مانند هماتولوژی از سلول‌ها استفاده می‌ شود.در نتیجه کاربرد لام هموسیتومتر، احتمال شمارش تعداد سلول ها یا ذرات در حجم مشخصی از مایع امکان پذیر بوده و در نتیجه محاسبه غلظت سلول ها در کل مایع نیز ممکن خواهد شد.